Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Alanına Yönelik Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi

İGÜSEM Sağlık Alanına Yönelik Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi

sağlık revize


SAĞLIK ALANINA YÖNELİK UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK EĞİTİMİ
 

Kursun Amacı:

Çalışmaların bilimsel olarak hazırlanması ve meslektaşlarının yaptığı çalışmaları bilimsel olarak eleştirebilmeleri için yeterli istatistiksel bilgi, görüş ve beceriye sahip olmalarını sağlamak.

Eğitimin İçeriği :

Sağlık Alanında Kullanılan Parametrik Testler :

 • Evren Ortalamaları Arasındaki Farkın Hipotez Testi
 • Bağımsız İki Grupta Student T Testi
 • Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkın T Testi
 • Tek Yönlü Varyans Analizi (One - Way Anova Testi)
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi (Repetad Measures Test)
 • Pearson Korelasyon Analizi

Sağlık Alanında Kullanılan Nonparametrik Testler :

 • Kolmogrov-Smirnov Test
 • İki Grupta Medyan Testi
 • İki Evren Oranı Arasındaki Farkın Hipotez Testi
 • Dört Gözlü ve Çok Gözlü Düzende Ki Kare Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Eşleştirilmiş İki Grupta Wilcoxon İşaret Testi
 • Kruskal Wallis Testi
 • Friedman Test

Sağlık Alanında Kullanılan Çok Değişkenli Analiz Teknikleri :

 • Basit Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Faktör Analizi
 • ROC Analizi

Kimler Katılmalı?

 • Doktor Öğrenciler
 • Uzmanlar
 • Akademisyenler
 • Öğretim Üyeleri

Eğitmen
İstatistik Uzmanı – Murat AKŞİT

Eğitim Süresi: 12 Saat

Kayıt ve İletişim için:

sem@gelisim.edu.tr

www.gelisim.edu.tr

02124227000/119-160

 

Facebook, Twitter, Instagram : @gelisimsem

 

**Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından YÖK onaylı katılım belgesi verilecektir.