Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İGÜSEM): İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları,

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer katılımcı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İhtiyaç duyulan konularda kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) İnternet aracılığı eğitim programları gerçekleştirmek.

ç) Üniversitenin uygun gördüğü konularda kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

Yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür, Üniversitede idari veya akademik görev yapan kişiler arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün teklifi ile Rektör müdür yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak.

d) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenleyerek Rektör ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından önerilen aday, Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili her türlü programın hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12  (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya dışından özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en çok yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar ve öneriler sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.